Skip Navigation
X
November 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Mom's In Prayer
November 1, 2018 |08:30 AM - 10:00 AM -
5th - 8th - SCCS play
November 1, 2018 |08:30 AM - 11:30 AM -
SCS Play - 5th - 8th Grade
November 1, 2018 |09:00 AM - 11:00 AM -
Girls Bball Practice
November 5, 2018 |03:30 PM - 05:00 PM -
Boys 7/8 Bball Practice
November 5, 2018 |07:15 PM - 08:45 PM -
Soup Supper
November 7, 2018
Cabin Fever Reliever
November 7, 2018 |08:30 AM - 10:00 AM -
Early Dismissal -
November 7, 2018 |12:20 PM - 01:20 PM -
Girls Basketball Shootaround
November 7, 2018 |03:30 PM - 04:30 PM -
Girls Bball Practice
November 8, 2018 |05:30 PM - 07:00 PM -
5/6 Boys Bball Practice
November 9, 2018 |06:00 PM - 07:00 PM -
Club 38 - 6th - 8th
November 9, 2018 |07:00 PM - 09:00 PM -
Girls Bball Practice
November 12, 2018 |03:30 PM - 05:00 PM -
Boys 5/6 Bball Practice
November 12, 2018 |05:30 PM - 07:00 PM -
Lakeland Math Meet
November 12, 2018 |06:00 PM - 09:00 PM -
Boys 7/8 Bball Practice
November 12, 2018 |07:15 PM - 08:45 PM -
Mom's In Prayer
November 15, 2018 |08:30 AM - 09:30 AM -
Girls Bball Practice
November 19, 2018 |03:30 PM - 05:00 PM -
Boys 5/6 Bball Practice
November 19, 2018 |05:30 PM - 07:00 PM -
Boys 7/8 Bball Practice
November 19, 2018 |07:15 PM - 08:45 PM -
Cabin Fever Reliever
November 21, 2018 |08:30 AM - 10:00 AM -
Early Dismissal -
November 21, 2018 |12:20 PM - 01:20 PM -
Girls Basketball Shootaround
November 21, 2018 |03:30 PM - 04:30 PM -
Girls Bball Practice
November 26, 2018 |03:30 PM - 05:00 PM -
Boys 5/6 Bball Practice
November 26, 2018 |05:30 PM - 07:00 PM -
Boys 7/8 Bball Practice
November 26, 2018 |07:15 PM - 08:45 PM -
5/6 Girls Bball vs SJB Plymouth
November 27, 2018 |05:30 PM - 06:30 PM -
7/8 Girls Bball vs SJB Plymouth
November 27, 2018 |06:30 PM - 07:30 PM -
Pizza Hot Lunch
November 28, 2018
Girls Basketball Shootaround
November 28, 2018 |03:30 PM - 04:30 PM -
Girls Bball Practice
November 29, 2018 |05:30 PM - 07:00 PM -
5/6 Boys Bball Practice
November 30, 2018 |06:00 PM - 07:15 PM -
Boys 7/8 Bball Practice
November 30, 2018 |07:15 PM - 08:45 PM -