Skip Navigation
X
February 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
7/8 Girls Bball Practice
February 2, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
6 Girls Practice
February 2, 2023 | 5:00 PM - 5:30 PM
7/8 Boys Bball Practice
February 2, 2023 | 6:30 PM - 8:00 PM
Girl's JMMCSO
February 3, 2023
Girl's JMMCSO
February 4, 2023
5 Girls Bball Practice
February 6, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
7/8 Girls Bball Practice
February 6, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
Discover OCS
February 6, 2023 | 6:00 PM - 8:00 PM
5/6 Boys Bball Practice
February 7, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
6 Girls Bball Practice
February 7, 2023 | 5:00 PM - 6:30 PM
7/8 Boys Bball Practice
February 7, 2023 | 6:30 PM - 8:00 PM
5 Girls Bball Practice
February 9, 2023 | 3:30 PM - 4:30 PM
7/8 Girls Bball vs CCA @ OCS
February 9, 2023 | 5:00 PM - 6:00 PM
7/8 Boys Bball vs CCA @ OCS
February 9, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM
5/6 Boys Bball Practice
February 10, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
6 Girls Bball Practice
February 13, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
7/8 Girls Bball Practice
February 13, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
5/6 Boys Bball Practice
February 13, 2023 | 5:00 PM - 6:30 PM
Pizza Hot Lunch
February 15, 2023
Soup Supper
February 15, 2023
5 Girls Bball Practice
February 16, 2023 | 3:30 PM - 4:30 PM
Play Tryouts
February 16, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
6 Girls Bball @ SJB Plymouth
February 16, 2023 | 5:00 PM - 6:00 PM
7/8 Girls Bball @ SJB Plymouth
February 16, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM
5/6 Boys Bball Practice
February 17, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
Play Tryouts
February 17, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
Parent/Teacher Conferences
February 20, 2023 | 3:30 PM - 6:30 PM
Play Tryouts (Make up day)
February 20, 2023 | 3:30 PM - 4:00 PM
Association Meeting
February 20, 2023 | 6:30 PM - 7:30 PM
6 Girls Bball vs SCS @ OCS
February 21, 2023 | 4:30 PM - 5:30 PM
5/6 Boys Bball vs SCS @ OCS
February 21, 2023 | 5:30 PM - 6:30 PM
7/8 Girls Bball vs SCS @ OCS
February 21, 2023 | 6:30 PM - 7:30 PM
7/8 Boys Bball vs SCS @ OCS
February 21, 2023 | 7:30 PM - 8:30 PM
5-8 Girls Bball Party
February 23, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
7/8 Boys Bball Practice
February 23, 2023 | 6:30 PM - 8:00 PM
5/6 Boys Bball Practice
February 24, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM
7/8 Girls Bball @ Fiserv Forum
February 27, 2023 | 5:30 PM - 6:30 PM
7/8 Boys Bball @ Fiserv Forum
February 27, 2023 | 6:15 PM - 7:00 PM
Play Practice
February 28, 2023 | 3:30 PM - 5:00 PM